mu
mu mu
mu sik
mu sik mu sik mu sik
mu mu mu
mu sik mu mu
mu mu sik sik
mu sik
sik

kis
kis kis
kis um
kis um kis um kis um
kis kis kis
kis um kis kis
kis kis um um
kis um
kis

sik mik
muk kus
im kus
kim us
mu kis
muk

musik